Caucasian Shepherd Dog - Great Danes "Del Nord Ovest"

Go to content
14963448.jpg
14970966.jpg
14971018.jpg
15007862.jpg
IMG_20160525_19365.jpg
IMG_20160525_19283.jpg
IMG_20160525.jpg
1497155.jpg
12472404.jpg
12491920.jpg
12493471.jpg
12509198.jpg
12513820.jpg
12522936.jpg
12522999.jpg
12523145.jpg
12540599.jpg
12553074.jpg
12573813.jpg
12604766.jpg
12615678.jpg
12622486.jpg
12628388.jpg
12656543.jpg

Gordyi Kniazhich Zhamal
(Habib Iz Stolitsy Sibiri x Gordyi Kniazhich Estal)
20.11.2015

Breeder: Zhirnova E. V.

Copyright © 2010-2018
Back to content